Tag Archives: Bổn sưu thích ca

Tượng Bổn sư thích ca

Tượng Bổn sư thích ca Tượng Bổn sư thích ca

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là danh hiệu thứ 1 của đức Phật, lúc còn sống trên trái đất ngài được gọi là Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên phiên âm từ tiếng Phạn Siddhārtha Gautama. Danh hiệu thích ca mầu ni là lúc ngài giác ngộ, trải qua sự cứu độ chúng sinh và ...